Maakler.ee kasutaja- ja privaatsustingimused

Üldinfo

Käesolevad veebilehe kasutaja- ja privaatsustingimused (edaspidi Tingimused) kohalduvad käesolevale internetileheküljele, selle alamlehekülgedele ja nendega lahutamatult seotud veebi- ja mobiilirakendustele (edaspidi koos või eraldi nimetatult Veebileht), mis kuuluvad Rubik's Solutions OÜ’le (edaspidi Maakler.ee).

Privaatsusõigus

Veebilehe kasutamisega annab Kasutaja selgesõnalise nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Maakler.ee kogub ja töötleb isikuandmeid vaid ausal ja seaduslikul teel ning vaid ulatuses, mis on vajalik Veebilehe eesmärgipäraseks ja turvaliseks kasutamiseks lähtudes Eesti Vabariigis kehtivast isikuandmete kaitse seadusest.

Veebilehe avalikus ruumis (nt Kasutajakontol nähtav avalik informatsioon ja andmed) isikuandmeid esitades annab Kasutaja endale täelikult aru, et avaldatud andmeid võivad näha, kasutada ja avaldada teised Kasutajad ning Maakler.ee ei kanna mingit vastutust sellise tegevusega kaasnevate võimalike ohtude ja kahjude eest.

Kui Veebilehel leidub linke teistele veebilehtedele, mis koguvad Kasutaja isikuandmeid, kehtivad Kasutaja isikuandmete töötlemisele konkreetse veebilehe privaatsustingimused, kui Maakler.ee pole sätestanud teisiti. Maakler.ee ei vastuta selle eest, kuidas nimetatud veebilehed oma privaatsustingimusi rakendavad.

Maakler.ee võib teha avalikuks ja levitada kliendi/kasutaja nime ja temast tehtud teksti, foto- ja videomaterjale viimase nõusolekul, tagades samas isikuandmete töötlemise nõuded vastavalt seadusele.

Autoriõigus

Kogu Veebilehel sisalduv informatsioon ja andmed ükskõik millisel kujul, sealhulgas ka Veebilehe kujundus ja tarkvara, kuulub Maakler.ee-le, kui ei ole sätestatud teisiti ning seda võib kasutada ainult isiklikel mitteärilistel eesmärkidel.

Veebilehel sisalduva ükskõik millise informatsiooni ja andmete reprodutseerimine, levitamine ja muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Maakler.ee eelneva kirjaliku loata on keelatud.

Veebilehe Kasutajate kontodel olevaid linke kolmandate isikute internetilehekülgedele ei käsitleta Maakler.ee heakskiiduna sellistel lehekülgedel pakutavatele teenustele või toodetele. Selliste linkide kasutamine toimub Kasutaja enda riisikol ning Maakler.ee ei vastuta selliste lehekülgede sisu, kättesaadavuse või kasutamise eest. Maakler.ee pole kindlaks teinud sellistel lehekülgedel leiduva info tõesust, täpsust, mõistlikkust, usaldusväärsust ega põhjalikkust.

Küpsised (Cookies)

Käesolev Veebileht sisaldab küpsiseid. Küpsis on tekstifail, mis salvestatakse Kasutaja arvuti kõvakettale Veebilehe poolt.

On kaht tüüpi küpsiseid. Esimest tüüpi küpsised salvestavad teatud perioodiks infot Kasutaja arvuti kõvakettale. Neid kasutatakse Kasutaja informeerimiseks Veebilehel toimunud muudatustest, mis on aset leidnud pärast Kasutaja viimast külastust. Teist tüüpi küpsis – seansiküpsis (Session cookie) – salvestatakse ainult ajutiselt, Veebilehe külastamise ajaks.

Maakler.ee kasutab küpsiseid Kasutajate kohta kogutavate statistiliste andmete täiustamiseks ning Veebilehe funktsionaalsuse parandamiseks.

Selleks, et Kasutaja saaks Veebilehte kasutada, peab ta olema lubanud seansiküpsiseid. Need võimaldavad Kasutajal ladusalt Veebilehe platvormi kasutada ning kaovad pärast Veebilehe kasutamise lõpetamist.

Kui Kasutaja küpsiseid lubada ei taha, saab ta muuta oma brauseri turvaseadeid. Kasutajal tuleb tähele panna, et pärast seansiküpsiste keelamist ei saa Veebilehel oleva(te) rakendus(t)e funktsioone kasutada.

Registreerumisel ning mobiilirakenduse kasutamisel Kasutaja nõustub:

uudis- ja infokirjade saamisega Maakler.ee poolt. Juhul, kui Kasutaja soovib loobuda uudis- ja infokirjade saamisest, on seda võimalik teha saadud e-kirja jalusest.


* Kui Te tunnete meie Veebilehe turvalisuse või Tingimuste pärast muret, palume saata meile e-kiri aadressile maakler@maakler.ee ning me püüame Teie murele lahenduse leida.